Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelő:

Szolgáltató neve: Vanderlich Mozgáscentrum

Karsai Dóra egyéni vállalkozó

Székhely: 8200 Veszprém, Halle utca 9/B 3/8.

Telephely: 8200 Veszprém, Templom utca 9.

Postai cím: 8200 Veszprém, Halle utca 9/B 3/8.

Adószám: 56765355-1-39

Telefon: +36 30 1935802

E-mail: vanderlich.mozgascentrum@gmail.com

 

Adatkezelő a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (továbbiakban: GDPR) és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján biztosított jogalappal kezel személyes adatokat.

 

Adatkezelések

 

Online tanácsadás:

 

Az adatkezelés célja: Az érintett részére egészségmegőrzéssel kapcsolatos tanácsadás.

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja.

Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az első kezelés időpontjáig. A hozzájárulás visszavonását követően adatkezelő késedelem nélkül törli a személyes adatokat, és az elektronikus formában rendelkezésére bocsátott egészségügyi dokumentumokat.

Kezelt személyes adatok köre: egészségügyi dokumentáció, IP cím, e-mail cím, Internetes csomag (gerincmobilizáló gyakorlat) megrendelése esetén: név, város, lakcím, email cím.

A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével az érintett hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az alábbi célokra felhasználásra kerüljenek:

 • kapcsolattartás
 • szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, számlázás
 • online egészségügyi tanácsadás

Adatkezelő az online tanácsadással kapcsolatban megismert személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja, azt harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé.

Adatkezelő az online tanácsadással kapcsolatban megismert személyes adatokat harmadik országba nem továbbítja, nem végez profilozást és automatizált adatkezelést.

Adatkezelő a GDPR 24. és 25. cikke értelmében folyamatosan biztosítja a megfelelő szintű szervezési és műszaki intézkedéseket az adatbiztonsági követelmények biztosítása érdekében.

 

Felelősség:

Érintett az önkéntes alapon elküldött egészségügyi dokumentációit a saját elektronikus fiókjából küldi. Adatkezelő nem vállal felelősséget, ha az érintett által küldött egészségügyi dokumentáció akár az érintett hibájából, különösen adatkezelő e-mail címének „elgépeléséből”, hibás e-mail címre való küldéséből vagy az érintett e-mail szolgáltatójának hibájából nem kapja meg.

 

Adatkezelő az érintett által önkéntesen rendelkezésre bocsátott egészségügyi dokumentumokat kizárólag tanácsadás, konzultáció céljára használja fel, a tanácsadás, konzultációt követően az elektronikus formában küldött adatokat megsemmisíti.

 

Hírlevélre történő regisztráció

Hírlevélre történő feliratkozás és küldés

Adatkezelő hírlevelére a www.vanderlichmozgascentrum.hu oldalon iratkozhatnak fel.

Ha az érintett hírlevél-küldésre regisztrált, az ilyen célból történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek az érintett e-mail címére történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha az érintett hozzájárulását adta az adatkezeléshez. A hírlevél kizárólag gyógytorna szolgáltatást ismertet.

Kezelt adatok köre:

Adatkezelő a hírlevél küldéséhez az érintett által önkéntesen megadott vagy az érintettről, illetve az érintett tevékenységéről (pl. böngészés, termékkeresés és -kiválasztás) gyűjtött alábbi adatokat használhatja fel:

 • e-mail cím, teljes név, direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, és ennek időpontja;
 • az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatok (pl. a kiküldés és megnyitás, valamint a hírlevélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, a kézbesíthetetlenség oka);

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás az Adatkezelő szolgáltatásaival összefüggő aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, összhangban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. (Ektv.) 13/A. § (4) bekezdésével és gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. (Grtv.) 6. § (1) bek. a) pontjával.

Adatkezelés időtartama: Az érintettek a hírlevél küldéséhez megadott személyes adatait kizárólag addig tárolja az adatkezelő, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevélről. Leiratkozás esetén adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az érintettet. Az érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. Ha az érintett leiratkozik, a hírlevél küldéséhez használt személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.

Érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat.

Adatkezelő a hírlevél-küldés működtetése során közreműködőt – adatfeldolgozót – vesz igénye.

Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó neve:
Mailpoet
Adatfeldolgozó székhelye:
.6 rue Dieudé ,13006, Marseille, France
Adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység:
E-mailküldő rendszer működtetése

Adatfeldolgozó Privacy Policy elérhetősége: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/

 

A cookie használat adatkezelése

Adatkezelő által üzemeltetett www.vanderlichmozgascentrum.hu honlap sütiket (cookie) használ.

A süti (cookie) egy fájl, amely akkor kerül a felhasználó számítógépére, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A honlap által használt sütikről: Teljesítményt biztosító Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják a felhasználót személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Tárhelyszolgáltatás

 

Adatkezelő a személyes adatokat a Magyar Hosting Kft. mint adatfeldolgozó által biztosított tárhelyen őrzi.

Adatfeldolgozó neve:
Magyar Hosting Kft.
Adatfeldolgozó székhelye:

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet

Telefon: +36 1 700 2323

email: info@mhosting.hu

web: https://www.mhosting.hu/kapcsolat

Adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység
Tárhelyszolgáltatás

Adatkezelő az érintettek személyes adatait harmadik félnek, kivéve hatósági megkeresések nem továbbítja.

Adatkezelő az érintettek személy adatait harmadik országba nem továbbítja.

 

Az Egészségügyi Szolgáltató a megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.

Az Egészégügyi szolgáltató nem ellenőrzi a megadott személyes adatok valódiságát. A megadott adatok megfelelősége az érintett felelőssége.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése értelmében a számlázási adatokat adatkezelő 8 évig köteles megőrizni.

 

Adatbiztonsági szabályok

A számítógépes hálózaton tárolt személyes adatok bizalmasságát és biztonságát Adatkezelő folyamatosan biztosítja.

Vírusvédelem

A személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről Adatkezelő folyamatosan gondoskodik.

Hozzáférés védelem

Adatkezelő hálózatán kezelt személyes adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói névvel és jelszóval biztosítja.

Hálózati védelem

Adatkezelő a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával folyamatosan biztosítja, hogy a hálózathoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

 

ÉRINTETTI JOGOK, JOGORVOSLAT

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet a tiltakozási jogával.

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az adatkezelő elektronikus úton biztosítja.

A tájékozódáshoz való jog írásban (e-mail, levél) a vanderlich.mozgascentrum@gmail.com

vagy a 8200 Veszprém, Halle utca 9/B 3/8. szám alatti postacímen keresztül gyakorolható.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően szóban is adható tájékoztatás.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelés korlátozáshoz való jog:

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.

Meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi Hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 59

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: + 36 1 391-1400

 

Lépjen kapcsolatba velünk

Kérdése vagy problémája van, forduljon hozzánk bizalommal!

  +36 30 193-5802

  8200 Veszprém, Templom utca 9.

  vanderlich.mozgascentrum@gmail.com

  Ha intézményi gyógytorna ellátást szeretne kattintson ide

  X